Na górę strony

Statut
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii


Tekst jednolity według stanu na dzień 23 kwietnia 2016 roku

ROZDZIAŁ I
Nazwa, siedziba, teren i charakter prawny Towarzystwa.

Art.1. Towarzystwo nosi nazwę „POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII” i w dalszym ciągu niniejszego Statutu zwane jest w skrócie Towarzystwem.
Art.2. Towarzystwo jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach społecznie użytecznych, działającym zgodnie z zasadami obowiązującymi dla organizacji pożytku publicznego oraz ustawą Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
Art.3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków, a terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Art.4. Towarzystwo ma prawo powoływania i rozwiązywania Oddziałów terenowych i Sekcji tematycznych (specjalistycznych).
Art.5. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających tego typu stowarzyszenia. O przystąpieniu do takich organizacji decyduje Zarząd Główny Towarzystwa.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.

Art.6. Celem Towarzystwa jest uprawianie i szerzenie w społeczeństwie wiedzy o Wszechświecie przez:
1. zjednoczenie osób pracujących zawodowo i amatorsko na polu astronomii i nauk pokrewnych oraz interesujących się tymi dziedzinami wiedzy,
2. zaznajamianie członków Towarzystwa z najnowszymi postępami wiedzy astronomicznej i nauk pokrewnych oraz pobudzanie do własnych badań,
3. popularyzację wiedzy astronomicznej wśród najszerszych sfer społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży.
Art. 7. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. zakładanie i prowadzenie placówek astronomicznych, obserwatoriów i planetariów,
2. działalność wydawniczą obejmującą czasopisma, książki, roczniki, mapy, atlasy, biuletyny i inne pomoce szkolne i naukowe,
3. organizowanie pracowni technicznych i naukowych w celu ułatwienia członkom samodzielnej pracy badawczej i obserwacyjnej,
4. prowadzenie obserwacji i badań naukowych,
5. urządzanie publicznych pokazów nieba,
6. tworzenie bibliotek specjalistycznych,
7. organizowanie Szkolnych Kół Astronomicznych,
8. działalność edukacyjną, odczytową oraz organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, wykładów, for internetowych, zlotów itp.,
9. utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo.

Art. 8. §1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.
§2. Członkiem zwyczajnym jest każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) zgłosiła swe przystąpienie do Towarzystwa przez złożenie deklaracji członkowskiej,
c) została przyjęta przez Zarząd Oddziału.
Osoby niepełnoletnie mogą uzyskać członkostwo na ogólnych zasadach ustalonych przez Prawo o stowarzyszeniach i przez Zarząd Główny.
§3. Członkiem honorowym jest każda osoba, której Walny Zjazd Delegatów nadał tę godność.
§4. Członkiem wspierającym jest osoba prawna (instytucja), dająca wkład uzgodniony z Zarządem Głównym lub osoba fizyczna spełniająca warunki art. 8 §2 płacąca dziesięciokrotną składkę członkowską. Członkowi wspierającemu nie przysługuje ani czynne, ani bierne prawo wyborcze. Członkiem wspierającym pozostaje się na okres opłacenia składki.
Art. 9. Zgłoszenie przystąpienia do Towarzystwa oraz zobowiązanie przestrzegania jego Statutu, regulaminów i uchwał Władz PTMA następuje przez wypełnienie deklaracji członkowskiej, której treść ustala Zarząd Główny.
Art. 10. § 1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
1. korzystania ze wszystkich rodzajów działalności i świadczeń Towarzystwa,
2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu swego Oddziału,
3. wyboru i wybieralności do Władz Towarzystwa.
§2. Członek wspierający niebędący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w działalności swego Oddziału przez upełnomocnionego przedstawiciela.
Art. 11. Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
1. czynnego popierania działalności Towarzystwa,
2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa,
3. regularnego opłacania składki członkowskiej.
Art. 12. § 1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje przez:
1. dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa,
2. skreślenie z listy członków,
3. wykluczenie.
§2. Dobrowolne wystąpienie powinno być zgłoszone na piśmie i nie zwalnia z obowiązku zapłaty składki członkowskiej za okres aż do zgłoszenia rezygnacji.
§3. Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje w przypadku utraty przez członka zdolności do czynności prawnych lub jego śmierci oraz w razie zalegania ze składką członkowską przez jeden rok.
Skreślenia dokonuje Zarząd Oddziału. O ile Zarząd Oddziału nie dokonał skreślenia, a członek zalega z zapłatą składki dwa lata, prawo skreślenia przysługuje Zarządowi Głównemu. Przed podjęciem decyzji o skreśleniu, przeprowadza się postępowanie wyjaśniające.
§4.Wykluczenie z Towarzystwa następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku popełnienia czynu nieetycznego lub rażącego nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa.
§5. Przed wykluczeniem Sąd Koleżeński przeprowadza szczegółowe postępowanie wyjaśniające, w którym członek zagrożony wykluczeniem może składać oświadczenia i przedstawiać argumenty na swoją obronę. Wszczynając postępowanie wyjaśniające, Sąd Koleżeński powinien zawiadomić zainteresowanego na piśmie.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja i Władze Towarzystwa.

Art.13. Organizacja Towarzystwa obejmuje Władze naczelne, oddziałowe oraz Oddziały terenowe i Sekcje tematyczne (specjalistyczne).
Art.14. §1. Władzami naczelnymi są:
1. Walny Zjazd Delegatów,
2. Prezes Towarzystwa,
3. Zarząd Główny,
4. Główna Komisja Rewizyjna,
5. Główny Sąd Koleżeński.
§2. Władzami Oddziału są:
1. Walne Zebranie Oddziału,
2. Prezes Oddziału,
3. Zarząd Oddziału,
4. Komisja Rewizyjna Oddziału,
5. Sąd Koleżeński Oddziału.
§3. Nie dopuszcza się równoczesnego pełnienia funkcji w różnych organach Władz tego samego szczebla.
§4. Kadencja we Władzach Towarzystwa trwa 4 lata.
§5. Władze (z wyjątkiem Prezesa Towarzystwa i Prezesa Oddziału) podejmują swe uchwały w trybie głosowania. Każdy uprawniony do głosowania ma tylko jeden głos. Przy równości głosów decyduje przewodniczący zebrania. Głosowania są jawne, chyba że uchwalono ich tajność. Głosowania na Prezesów, członków Zarządów, Komisji Rewizyjnych i Sądów Koleżeńskich są tajne. W przypadku zebrań Oddziałów zebranie może jednomyślnie uchwalić jawność takiego głosowania.
Art.15. §1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą Władzą Towarzystwa i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§2. Walny Zjazd Delegatów posiada następujące kompetencje:
1. ustalenie programowych wytycznych działalności Towarzystwa,
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3. rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Walnych Zebrań Oddziałów,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
5. wybór Prezesa Towarzystwa i członków Zarządu Głównego oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego
6. zatwierdzanie planów pracy na okres kadencji,
7. uchwalanie zmian Statutu,
8. nadawanie godności Honorowego Członka i Honorowego Prezesa PTMA,
9. rozwiązanie Towarzystwa,
10. decydowanie we wszystkich sprawach Towarzystwa leżących w zakresie jego działania,
11. zatwierdzanie postanowień Konferencji Prezesów,
12. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wniesionych zgodnie z art. 21
§ 3. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na 4 lata. Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów wraz z porządkiem obrad winno być rozesłane do delegatów, tak by otrzymali je przynajmniej na miesiąc przed zjazdem.
§ 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów decyduje tylko w sprawach, dla których rozstrzygnięcia został zwołany, a które ze względu na swą pilność nie mogą czekać na załatwienie przez zwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Delegatami na Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów są delegaci Oddziału na ostatni zwyczajny Walny Zjazd Delegatów, chyba że Oddział dokonał specjalnego wyboru.
§5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, względnie na wniosek co najmniej 1/3 Walnych Zebrań Oddziałów grupujących co najmniej 25% ogółu członków Towarzystwa w terminie dwu miesięcy od daty podjęcia decyzji. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów wraz z porządkiem obrad winno być rozesłane do delegatów, tak by otrzymali je przynajmniej na dwa tygodnie przed zjazdem.
§6. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1. delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów,
2. inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
§7. Do podjęcia prawomocnych uchwal przez Walny Zjazd Delegatów wymagana jest obecność:
1. w pierwszym terminie co najmniej połowy delegatów, w drugim terminie bez względu na liczbę zebranych, jednak nie mniejszą niż liczba osób w statutowych Władzach wybieranych na zjeździe,
2. prawomocne uchwały Walnego Zjazdu Delegatów o zmianie Statutu, rozwiązaniu Towarzystwa zapadają większością 2/3 oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.
§8. Wniosek wymagający kwalifikowanej większości (art. 15 §7 pkt 2) musi być zgłaszany w takim terminie, aby mógł znaleźć się w zawiadomieniu o porządku obrad. Wszelkie inne wnioski merytoryczne powinny być zgłaszane przed Walnym Zjazdem Delegatów, tak by odpowiednio przygotowane pojawiły się na obradach Walnego Zjazdu Delegatów.
Art.16. W latach, w których nie odbywa się Walny Zjazd Delegatów, Zarząd Główny powinien zorganizować Konferencję Prezesów Oddziałów.
Art. 17. §1. Zarząd Główny jest organem wykonawczym Walnego Zjazdu Delegatów i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zjazdem Delegatów.
§2. Zarząd składa się z Prezesa PTMA oraz 12 członków. Prezydium Zarządu Głównego stanowią: Prezes PTMA, dwaj wiceprezesi, sekretarz i skarbnik i ewentualnie inni członkowie Zarządu.
§3. Zarząd winien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu miesiąca od zakończenia Walnego Zjazdu Delegatów. Zmiana ukonstytuowania się może nastąpić o ile jest to konieczne.
§4. Zebrania Zarządu Głównego powinny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku, zaś zebrania Prezydium – w miarę potrzeby. Zebrania zwołuje Prezes PTMA lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
§ 5. Dopuszcza się organizację zebrań Zarządu Głównego za pośrednictwem Internetu w formie wideokonferencji.
§6. W zebraniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone osoby.
§7. Zarząd Główny może dołączyć do swojego składu dodatkowe osoby w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu.
§ 8. W przypadku wystąpienia konieczności uzupełnienia składu Zarządu Głównego, do jego składu wchodzi osoba, która na ostatnim Walnym Zjeździe Delegatów uzyskała największą liczbę głosów spośród osób, które nie weszły w jego skład.
§9. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. koordynowanie działalności Towarzystwa w oparciu o uchwalone przez Walny Zjazd Delegatów wytyczne programowe,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
3. przygotowywanie regulaminów Walnego Zjazdu Delegatów i Walnego Zebrania Oddziału,
4. wydawanie instrukcji wewnętrznych i innych regulaminów w oparciu o Statut i inne przepisy prawne,
5. opracowanie preliminarzy budżetowych, programów działania, sprawozdań, bilansu i ich zatwierdzanie,
6. przygotowywanie wniosków dla Walnego Zjazdu Delegatów,
7. powoływanie Oddziałów i ich rozwiązywanie. Do powołania Oddziału wymagany jest wniosek Komitetu Założycielskiego złożonego z co najmniej 7 zainteresowanych członków zwyczajnych.
8. powoływanie i rozwiązywanie ogólnokrajowych Sekcji tematycznych (specjalistycznych),
9. gospodarowanie majątkiem Towarzystwa,
10. zawieranie umów i podejmowanie czynności prawnych w imieniu Towarzystwa z zaciąganiem zobowiązań włącznie,
11. nadzór nad działalnością Oddziałów i Sekcji tematycznych (specjalistycznych), delegowanie swoich przedstawicieli na Walne Zebrania Oddziałów czy też zebrania Zarządów Oddziałów,
12. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Towarzystwa i organizowanie administrowania Towarzystwem,
13. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
14. powoływanie Rady Naukowej Towarzystwa,
15. nadawanie odznak honorowych Towarzystwa i innych wyróżnień,
16. zgłaszanie wniosków do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie godności Honorowego Członka PTMA oraz Honorowego Prezesa PTMA,
17. przelewanie swoich uprawnień na Prezydium ZG PTMA,
18. ustalanie zasad wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów w porozumieniu z Konferencją Prezesów, zasady te mają zagwarantować każdemu Oddziałowi wybór przynajmniej dwu delegatów.§10. Prezydium Zarządu Głównego przygotowuje zebrania Zarządu, wykonuje uchwały Zarządu, prowadzi sprawy związane z bieżącym tokiem pracy oraz wykonuje za-dania, do których zostało upoważnione przez Zarząd Główny.
§11. Prezes Towarzystwa ma prawo samodzielnego podejmowania decyzji w bieżących pilnych sprawach Towarzystwa. Decyzje te podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.
§ 12. Do podjęcia prawomocnych uchwał przez Zarząd wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały podejmowane są większością głosów, przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
§ 13. Głosowania można przeprowadzać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań.
§ 14. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Ewentualna wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i zasady jego pobierania zostanie określona w uchwale Zarządu.Art. 18. § Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Towarzystwa i składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, dla niej można zastosować odpowiednio art. 17 § 3, 7 i 8.
§ 2.W skład Głównej Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić osoby, które:
a)nie są członkami Zarządu Głównego ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karnoskarbowe.
Art. 19 Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa i jego gospodarki majątkowej,
2. składanie sprawozdania na Walnym Zjeździe Delegatów i stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu,
3. występowanie do Zarządu Głównego z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w przypadkach szczególnej wagi,
4. opracowywanie własnego regulaminu działania oraz regulaminu Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
5. współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów.
Art. 20. § 1 Główny Sąd Koleżeński jest organem rozstrzygającym spory honorowe między członkami i inne sporne sprawy powstałe na tle działalności w Towarzystwie. Jest on instancją odwoławczą dla spraw rozpatrywanych przez Sądy Koleżeńskie Oddziałów, a jego orzeczenia są ostateczne. Ponadto rozpatruje on sprawy powstałe w Oddziałach, w których nie powołano Sądu Koleżeńskiego i może powierzyć rozpatrzenie takiej sprawy Sądowi Koleżeńskiemu innego Oddziału.
§ 2. Główny Sąd Koleżeński stanowi trzech członków, którzy wybierają przewodniczącego i sekretarza. Dla niego można zastosować odpowiednio art. 17 § 3,7 i 8.
Art. 21 W wyjątkowych wypadkach Zarząd Główny lub Główna Komisja Rewizyjna mogą wnieść rewizję nadzwyczajną od decyzji Głównego Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zjazdu Delegatów na wniosek zainteresowanych stron.

WŁADZE ODDZIAŁU

Art. 22. §1. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą Władzą Oddziału i może być zwyczajne i nadzwyczajne, mogą wziąć w nim udział wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału oraz przedstawiciele członków wspierających (instytucji).
§2. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału posiada następujące kompetencje:
1. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, jak również wniosków Władz Naczelnych Towarzystwa,
2. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3. wybór Prezesa Oddziału i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, jak również decydowanie o liczebności Zarządu, zgodnie z art. 23 § 2, i o istnieniu Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
4. wybór delegatów na najbliższy Walny Zjazd Delegatów,
5. uchwalanie wniosków w zakresie planu pracy Oddziału,
6. wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie członkostwa honorowego oraz godności Honorowego Prezesa PTMA,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. decydowanie we wszystkich innych sprawach związanych z działalnością Oddziału, a przewidzianych postanowieniami Statutu i regulaminów.
§3. Do ważności Walnego Zebrania Oddziału stosuje się odpowiednio art.15 §7 pkt 1.
§4. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału, który zawiadamia o terminie zebrania przynajmniej na dwa tygodnie wcześniej, podając termin zebrania i porządek obrad. O terminie Walnego Zebrania Oddział zawia-damia Zarząd Główny.
§5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez:
1. Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddzia-łu, względnie na żądanie co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Oddziału,
2. Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, w każdym przypadku w terminie dwu miesięcy od podjęcia decyzji lub otrzymania żądania.
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału powinno nastąpić przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania i winno zawierać porządek obrad.
Art. 23. § 1. Zarząd Oddziału kieruje pracą Oddziału i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Oddziału i Władzami Naczelnymi.
§ 2. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 4-5 członków. Prezydium stanowią: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
§3. Art. 17 § 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 stosuje się odpowiednio.
§4. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. kierowanie pracą Oddziału,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału, Zarządu Głównego,
3. zarządzanie funduszami Oddziału w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
4. opracowywanie projektu planu pracy, planu wydatków oraz sprawozdania dla Walnego Zebrania Oddziału i władz nadzorujących,
5. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
6. przygotowywania wniosków dla Walnego Zebrania Oddziału,
7. reprezentowanie Oddziału Towarzystwa,
8. przyjmowanie i skreślanie członków (uprawnienia te mogą być przekazane Za-rządowi Głównemu),
9. decydowanie we wszystkich innych sprawach Oddziału, przekazanych postanowieniami Statutu i regulaminów,
Art.24. §1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest jego organem kontrolnym i składa się z 3 członków w tym przewodniczącego i sekretarza.
§2. Odnośnie kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio art. 19 pkt 1-3.
§ 3. Art. 17 § 3, 7, 8 oraz art. 18 § 2 stosuje się odpowiednio.
Art.25. §1. Sąd Koleżeński Oddziału jest organem rozstrzygającym spory honorowe między członkami, orzekającym o zastosowaniu wobec członków sankcji dyscyplinarnych Statutu oraz rozstrzyga¬jącym inne sporne sprawy w Oddziale powstałe na tle działalności w Towarzystwie.
§2. Sankcjami dyscyplinarnymi są:
1. upomnienie,
2. pozbawienie funkcji we Władzach i/lub zakaz kandydowania do Władz najbliższej kadencji,
3. ostrzeżenie wykluczenia z Towarzystwa z zakazem pełnienia funkcji i/lub kandydowania,
4. wykluczenie z Towarzystwa.
§3. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
§ 4. Art. 17 § 3, 7, 8 stosuje się odpowiednio.
§5. Sąd Koleżeński podejmuje uchwały w formie orzeczeń, które przekazuje zaintere-sowanym stronom, Zarządowi Oddziału oraz Zarządowi Głównemu i Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.
§6. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału (I instancja) przysługuje stronom odwołanie się do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia.
Sekcje tematyczne (specjalistyczne).
Art. 26. § 1. Sekcje tematyczne (specjalistyczne) powoływane są w celu zjednoczenia członków Towarzystwa o wspólnych tematycznych zainteresowaniach.
§ 2. Sekcje powoływane są przy Oddziale, ale mają zasięg ogólnokrajowy.
§ 3. Krajowa Sekcja tematyczna (specjalistyczna) powoływana jest przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału, przy którym Sekcja ma działać.
§ 4. Zarząd Sekcji stanowią koordynator i sekretarz.
§ 5. Zarząd Sekcji może być wyłoniony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań.
§ 6. Organem kontrolnym działań Sekcji jest Komisja Rewizyjna Oddziału, przy którym Sekcja działa.
§ 7. Spory honorowe powstałe na tle działań Sekcji rozstrzyga Sąd Koleżeński Oddziału, przy którym Sekcja działa. W przypadku braku Sądu Koleżeńskiego Oddziału zastosowanie ma art. 20 § 1.

ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia.

Art. 27. Towarzystwo w uznaniu zasług dla rozwoju astronomii lub Towarzystwa ma prawo przyznania wyróżnień.
Art. 28. Wyróżnieniami w Towarzystwie są:
1. godność Honorowego Członka PTMA, przyznawana przez Walny Zjazd na wniosek Walnego Zebrania Oddziału lub Zarządu Głównego,
2. godność Honorowego Prezesa PTMA, przyznawana przez Walny Zjazd na wniosek Walnego Zebrania Oddziału lub Zarządu Głównego,
3. Złota Odznaka PTMA, przyznawana przez Zarząd Główny na wniosek Walnego Zebrania Oddziału,
4. Srebrna Odznaka PTMA, przyznawana przez Zarząd Główny na wniosek Walnego Zebrania Oddziału,
5. dyplom uznania, przyznawany przez Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału,
6. Towarzystwo ma prawo ustanawiania innych wyróżnień okolicznościowych.
Art.29. Szczegółowy sposób przyznawania wyróżnień oraz kompetencje organów Towarzystwa w tym zakresie określa Zarząd Główny w Regulaminie Wyróżnień.

ROZDZIAŁ VI
Majątek Towarzystwa i sposób zaciągania zobowiązań.

Art. 30 Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości i nieruchomości objęte ewidencją inwentarzową.
Art. 31. § 1. Fundusze Towarzystwa tworzone są:
1. ze składek członkowskich i wpisowego,
2. z dotacji,
3. z dochodu z działalności statutowej,
4. z darowizn i zapisów, spadków oraz ze środków pochodzących z ofiarności publicznej,
5. z dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego,
6. ze środków przekazanych przez inne instytucje i osoby na wykonanie akcji i zadań zleconych.
§ 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie realizacji celów Towarzystwa, o których mowa w art. 6 i 7 Statutu.
§ 3. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Art. 32. Wysokość wpisowego i składki członkowskiej ustala Zarząd Główny i decyduje o sposo-bie regulowania składki.
Art. 33. Do składania oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa uprawniony jest Prezes Towarzystwa samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Art. 34. Dochody wygospodarowane przez Oddziały pozostają w ich dyspozycji, stanowiąc jednak integralną część funduszy Towarzystwa.

ROZDZIAŁ VII
Inne przepisy.

Art. 35. Pisma i dokumenty Towarzystwa czy Oddziału, wychodzące na zewnątrz podpisuje jednoosobowo Prezes albo łącznie dwie osoby: upoważniony przez Prezesa członek Zarządu i sekretarz.
Art. 36. Zarząd Główny posiada pieczęć podłużną i okrągłą, natomiast inne jednostki organiza-cyjne mogą posługiwać się pieczęciami, po uzgodnieniu wzoru pieczęci z Zarządem Głównym.
Art. 37. §1. Wzór legitymacji członka zwyczajnego oraz zasady wydawania i ewidencji legitymacji ustala Zarząd Główny.
§2. Legitymacje wystawiają Zarządy Oddziałów lub w ich zastępstwie Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe.Art. 38. § 1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje w drodze uchwały Walnego Zjazdu Delegatów, zgodnie z art. 16 § 7 pkt 2 Statutu. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walny Zjazd Delegatów powołuje Komisję Likwidacyj-ną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi. Walny Zjazd Delegatów może wskazać organizację lub instytucję o podobnych celach statutowych, na rzecz której przejdzie majątek Towarzystwa po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
§ 2. Rozwiązania Oddziału lub Sekcji tematycznej dokonuje Zarząd Główny w przypadku braku możliwości zwołania Walnego Zebrania Oddziału i wyboru Władz lub gdy Oddział nie realizuje celów statutowych. Art. 38. § 1 stosuje się odpowiednio.
§ 3. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.